Home

IntroProduction and Operations Management (MG212)

คำอธิบายวิชา

ศึกษาหน้าที่ของการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบแผนผังการผลิต การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์ระบบการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของการผลิต  


โปรดทราบ

Site นี้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชา MG212 Production and Operations Management Section 2141

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
วันเวลาเรียน:  
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ อัจฉราพร ยุบลโกศล
Email address: Ajcharaporn.y@bu.ac.th

Line: pang_1409 (เป็นอักษรตัวเล็กทั้งหมด)
Tel. 2640

มีทั้งหมด 10 บท

ลักษณะทั่วไปของการบริหาร

วิวัฒนาการการผลิต

การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง

การวางผังในโรงงาน

การวางแผนกำลังการผลิต

การจัดลำดับการผลิต

  -------- MIDTERM EXAM -------

การจัดสายการผลิตให้สมดุลย์

การควบคุมคุณภาพการผลิต

PERT/CPM

1การพยากรณ์