01. Course Syllabus

Production and Operations Management (MG212)

วัตถุประสงค์ของวิชา

  ศึกษาหน้าที่ของการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบแผนผังการผลิต การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์ระบบการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของการผลิต


โครงสร้างคะแนน

 Midterm 40%
 Test 20%
 รายงาน 20%
 เข้าชั้นเรียน 20%
  100%

บทที่

ลักษณะทั่วไปของการบริหาร

วิวัฒนาการการผลิต

การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง

การวางผังในโรงงาน

การวางแผนกำลังการผลิต

การจัดลำดับการผลิต

  -------- MIDTERM EXAM ------- 

10/7/2014 Morning

การจัดสายการผลิตให้สมดุลย์

การควบคุมคุณภาพการผลิต

PERT/CPM

1การพยากรณ์


Ċ
MG212_0.pdf
(1705k)
ajcharaporn.y@bu.ac.th,
Aug 21, 2014, 8:12 AM
Comments